MA. Jeroen Wiersma


Onderzoeker Terpen- en Wierdenland, RUG - Kenniscentrum Landschap

De hogere delen van het natuurlijke kwelderlandschap van Noord-Nederland werden door de eerste terpen- en wierdenbewoners al rond 600 voor Christus in cultuur gebracht. Met name de laagste delen in het landschap konden pas veel later in gebruik worden genomen, of moesten weer worden verlaten door overstromingen vanuit brede geulen die zich in de Vroege Middeleeuwen wisten uit te breiden tot zeearmen als de Middelzee, de Lauwerszee en de Fivelboezem. De moerassige laagtes tussen de kwelderwallen werden na de grote bedijkingen rond 1100 ontwaterd door aanleg van ingenieuze greppelsystemen en konden in gebruik genomen worden als extensief hooiland. Verdere innovaties die in de eeuwen daarop volgden verschaften nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van de van oorsprong kleddernatte kwelderbekkens.